Tuesday, 28 February 2012

1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਓਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ

Connecting People - Nokia
1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ :-
ਓਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ 'Nokia' ਫੋਨ ON ਹੋਣ ਤੇ
ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ