Thursday, 5 July 2012

ਮੈਂ ਕੁੜੀ Computer ਯੁੱਗ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ High ਅਪਰੋਚ

Main Kudi Computer Yug Di
ਮੈਂ ਕੁੜੀ Computer ਯੁੱਗ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ High ਅਪਰੋਚ
ਮੈਂ Busy ਰਹਿਣੀ ਆਂ Chatting ਤੇ ਮੇਰੀ Google ਵਰਗੀ ਸੋਚ