ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜੇ

Hath Vich Bomb
ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਵੈਰਨੇ,
ਨੀਂ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜੇ


 

Join Us

Visitors

All About Music