ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜੇ

Hath Vich Bomb
ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਵੈਰਨੇ,
ਨੀਂ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜੇ


 

Join Us

Visitors