Thursday, 21 March 2013

Jado Tak Koi Gooda Pyar Na Pawe

Dil Odon Tak Nahi Tutt Da
ਦਿਲ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਵੇ,
ਬੰਦਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ

Mobile Version
Dil Odon Tak Nahi Tutt Da Jado Tak Koi Gooda Pyar Na Pawe,
Banda Odon Tak Nahi Dub Da Jado Tak Hankar Na Aawe