Saturday, 25 June 2011

ਮੈ ਅੰਗਰੇਜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀ


ਮੈ ਅੰਗਰੇਜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀ,ਅੰਗਰੇਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਦੀ ਨੀ…
ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਏਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ,ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜਾ ਨੂੰ ਆੳਦੀ ਨੀ ....
..
..
..
..
..

ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ੋ !!