Sunday, 9 October 2011

ਇੱਕ ਜਨਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ,ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੁਸਕਰਾਈ

ਇੱਕ ਜਨਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ,ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੁਸਕਰਾਈ
ਇੱਕ ਜਨਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ,ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੁਸਕਰਾਈ
ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ-ਬੇਟੀ,ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਪਰ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਨੀ ਕਰਦੇ
ਬੇਟੀ ਬੋਲੀ-ਬਾਬਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਾਗੇ "ਮੁਸਕਰਾਮਾਗੇ""

‎*""*.*""*. THIS IS LOVE" .*""*.*""