Saturday, 24 September 2011

ਇਕ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਂਕ "ਸਰਦਾਰੀ dA''

ਇਕ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਂਕ "ਸਰਦਾਰੀ dA

ਕੁੰਡੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਛਾਂ ਅੱਜ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਈਆਂ,

ਲਾਹ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਜ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ,

ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. . . . . . . . KURIYE

ਇਕ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਂਕ "ਸਰਦਾਰੀ dA''