Saturday, 8 October 2011

ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਓਹ ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜ੍ਹ ਆਵਨ

ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਓਹ ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜ੍ਹ ਆਵਨ
ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਓਹ ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜ੍ਹ ਆਵਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰੇ ਮੈਂ
ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜ੍ਹ ਆਵਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜੇ ਮੈਂ