Saturday, 8 October 2011

ਬੁਲਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਬੰਬੂਕਾਟ

ਬੁਲਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਬੰਬੂਕਾਟ
ਬੁਲਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਬੰਬੂਕਾਟ 
ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਚੋ ਨਿੱਕਲਦੀ ਲਾਟ 
ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਐਕਟਿਵਾ ਉੱਤੇ ਜੱਚਦੇ 
ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਪਟਾਕੇ ਉਦੋਂ ਵੈਰੀ ਮੱਚਦੇ ਨੀ,ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਪਟਾਕੇ ਉਦੋਂ ਵੈਰੀ ਮੱਚਦੇ !!ਠਾਹ!