Wednesday, 12 October 2011

ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਚੋਕਲੇਟ ਵਰਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਚੋਕਲੇਟ ਵਰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਚੋਕਲੇਟ ਵਰਗੀ 

ਫਿਰ

ਫਿਰ

ਫਿਰ

ਫਿਰ

ਫਿਰ

ਫਿਰ

ਫਿਰ

ਫਿਰ
.
.
.
..
.

.
.

.
.
.
ਫਿਰ ਕੀ
ਥੋਨੂੰ ਪਤਾ ਜੱਟ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੱਟ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਲਿਆ