Monday, 10 October 2011

ਕੱਲਿਆ dA ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਚਿੱਤ ਨੱਡੀਏ

ਕੱਲਿਆ dA ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਚਿੱਤ ਨੱਡੀਏ
Hummer ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਾਲੀ,,ਰੋਂਦ ਨੇ 40,,ਨਹੀਂ hUsAn ਦਾ ਕਰਨਾ ਗਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ,, 
ਕੱਲਿਆ dA ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਚਿੱਤ ਨੱਡੀਏ,,ਇਕ ਅੱਧਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ