Friday, 17 February 2012

ਨਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਮੰਗੇ ਝਾਜ਼ਰਾਂ, ਨਾਂ ਨਿਆਣਾ ਮੰਗੇ ਧੇਲਾ

Fun With Friends
ਛੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ Yamla 
ਤਾਂ ਏਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ,
ਨਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਮੰਗੇ ਝਾਜ਼ਰਾਂ, ਨਾਂ ਨਿਆਣਾ ਮੰਗੇ ਧੇਲਾ,
ਤਾਂਹੀਓ ਜੱਟ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੇਹਲਾ