Monday, 18 June 2012

ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ Don't Like Me, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਦਾ

Tenu Aunde Jande Ched Da
ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਾਂਦੇ ਛੇੜਦਾ, ਤੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਲਕਾ ਗੇੜਦਾ
ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬੂਹਾ ਭੇੜਦਾ
ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ Don't Like Me, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਦਾ