Thursday, 15 November 2012

ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 'Fb Te Add Kita' ਸੀ

Fb Te Add Kita C
ਉਸ ਬੇਵਫਾ ਦੇ 'Block' ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਰਨ
ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ,
,
,
,
,
,
,
ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 'Fb Te Add Kita' ਸੀ