Friday, 7 December 2012

ਬਾਹਰ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਤੂੰ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਏਂਗਾ

Samose Di Redi
Girl : ਨਾ ਕਰ ਪਿੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪਛ੍ਹਤਾਂਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਤੂੰ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਏਂਗਾ,
Boy : ਤੂੰ ਨਾ ਠੁਕਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ,ਪਛ੍ਹਤਾਂਏਗੀ, ਉਸੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏੰਗੀ