Wednesday, 18 January 2012

ਮਾਤਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ Ne Par ਬੁੱਕ ਨੇ

Punjabi Boy To Mother
ਮੰਮੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ" ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਕੋਈ
ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ?"
ਮੈਂ
ਤਾਂ ਦਸਤਾ ਫੇਰ "ਮਾਤਾ ਸੋਹਣੀਆਂ
ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ Ne
Par ਬੁੱਕ ਨੇ....