Friday, 10 February 2012

ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ

Take A Flight On Imagination
ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਪਤੰਗ ਆਪਣੀ ਕਾਬੀਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੇਵੇ
ਕਾਬੀਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ