Sunday, 30 September 2012

ਮੌਡਰਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੋਚ

Modern Kudi
ਮੌਡਰਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੋਚ - ਛੇਤੀ ਕੇਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬਣਜਾਂ,
ਕੁੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਉਸ ਅਮੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀਰ ਬਣਜਾਂ