Monday, 7 January 2013

ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਮੂਨੀਆ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ

Pani Diyan Challan
ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ - "ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੋਵਣ, ਤੂੰ ਹੋਂਵੇਂ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ"
ਮੈਂ ਕਿਹਾ - ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਮੂਨੀਆ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ".