Thursday, 13 October 2011

ਦੁੱਖਾ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਯਾਦ ਵਾਹਿਗੁ੍ਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਤਾਜੀ ਰੱਖੇ

ਦੁੱਖਾ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਯਾਦ ਵਾਹਿਗੁ੍ਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਤਾਜੀ ਰੱਖੇ
ਦੁੱਖਾ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਯਾਦ ਵਾਹਿਗੁ੍ਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਤਾਜੀ ਰੱਖੇ 
ਰੱਬ ਸਾਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਰੱਖੇ ਜਿਉਦੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ.