Monday, 10 October 2011

ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ
Lady Teacher :- ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ........ .?
Student:-ਤੁਸੀਂ Mast Item ਹੋ ਇਹ
ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਇਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ.