Wednesday, 8 February 2012

ਰਾਤੀ 1 ਨੀ 2 ਨੀ ਪੂਰੇ 5 Propose ਆਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ

And I Wake Up Alone
ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਰਾਤੀ 1 ਨੀ 2 ਨੀ ਪੂਰੇ
5 Propose ਆਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਪਰ ਸਵੇਰੇ
_
_
_
_
_
_
_
ਉਠਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਪਨਾ ਸੀ
ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਝੂਠਾ
ਨਿੱਕਲਿਆ