Wednesday, 13 June 2012

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਮਿੱਤਰੋ

Drinking Girls
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਮਿੱਤਰੋ,
ਖਾਂਦੀਆਂ ਕਬਾਬ, ਪੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿੱਤਰੋ,
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਊ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੀ ਸੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਲਾਉਣਾ ਪਊ