Saturday, 1 October 2011

ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਓਸ ਦੇ ਸਜਣ ਨਾਲ ਜਿਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ

ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਓਸ ਦੇ ਸਜਣ ਨਾਲ ਜਿਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ
ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕੀ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਓਸ ਦੇ ਸਜਣ ਨਾਲ ਜਿਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ,
ਓਨੀ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਓਸ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾ ਗ਼ਲਤ