Tuesday, 31 January 2012

ਮਿਲ ਜਾ ਅੱਖ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਬਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ

Aaja Milja Ik Vaari
ਮਿਲ ਜਾ ਅੱਖ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ
ਨਬਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਤ ਨੀ ਹੁਂਦੀ
ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੀ ਹੁਂਦੀ